hutnia.pl

archeolodzy vs hutnia

..."Żądam praw dla mojego doświadczenia albo precz; dyskretnie stanąć przed drzwiami zdarzeń, zdarzeń stanowiących treść mojego życia. Muszę i mam prawo zaproponować sobie sam model celem wyjaśnienia sprawy."...

Włodzimierz Sedlak, "Życie jest światłem"


Nasza racjonalna krytyka i polemika z archeologią mimo, że rodzi się w środowisku odległym od oficjalnych kręgów naukowych, oparta jest na obiektywnym przedstawianiu faktów. Poparta jest przy tym konkretnymi dowodami. Mimo, że kieleccy archeolodzy z góry odrzucają nasze teorie i nie akceptują naszego sposobu poszukiwania prawdy, nie zrażamy się. Wręcz przeciwnie - toczymy dalej ten przedziwny mecz. Amatorzy kontra obrażone archeo. Gramy w tym meczu czysto, choć w zupełnie innym stylu. Na razie strzelamy gole do pustej bramki, ale na szczęście widać już rozgrzewających się pierwszych zawodników. Jeszcze rok czy dwa lata temu archeolodzy mogliby ten stan tłumaczyć nieznajomością naszego projektu. Dziś nasze strony odwiedzają CODZIENNIE setki, a nawet tysiące osób, a "wujek" Google Analytics dokładnie wskazuje skąd zaglądają. Nasi najwięksi oponenci i spore grono naukowców i pracowników renomowanych instytucji i uczelni, regularnie śledzi nasze publikacje internetowe. Nie bez powodu.

Mając na uwadze najnowsze kierunki badań dotyczących starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego polecamy najnowszą pozycję publikacyjną autorstwa dr. Szymona Orzechowskiego:

"REGION ŻELAZA. Centra hutnicze kultury przeworskiej" 

Mamy jednak kilka uwag do treści i wiedzy w niej zawartej. Krytyczny głos M.Marciniewskiego, w naszej ocenie jest niezbędnym uzupełnieniem w/w publikacji. Polecamy:

"Uwagi do monografii dr. Szymona Orzechowskiego, wydanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w 2013r., pt.: „REGION ŻELAZA. Centra hutnicze kultury przeworskiej.”

 

Z satysfakcją zamieszczamy w tym miejscu artykuł autorstwa dwójki młodych archeologów, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - Agaty Migdalskiej i Kamila Niemczaka. Artykuł ten wraz z komentarzem Marcina Marciniewskiego ukaże się drukiem w pracy zbiorowej poruszającej tematykę historii górnictwa i hutnictwa w Polsce, ale o szczegółach wydawniczych wspomnimy w stosownym czasie. Za zgodą przyszłego wydawcy i autorów artykułu zamieszczamy materiał przenosząc tym samym dyskusję prowadzoną na łamach naszego portalu internetowego na grunt oficjalnej nauki. 

Pierwsze oficjalne publikacje archeologów o wartości naukowej prac badawczych Projektu HUTNIA, będące pokłosiem konferencji naukowo-praktycznej dotykającej problemów górnictwa i hutnictwa polskiego, która odbyła się w 2013 roku a której organizatorami byli: Politechnika Śląska – gospodarz konferencji, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych, a która odbyła w Politechnice Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach - ukażą się niebawem drukiem, o czym zapewne Was poinformujemy. Treść artykułów za zgodą autorów i organizatorów konferencji zamieściliśmy na naszych stronach internetowych >>> 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż zarówno artykuł archeologów A.Migdalskiej i K.Niemczaka jak i komentarz M.Marciniewskiego poddane zostały recenzji. Recenzentem obu publikacji był prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit - Dyrektor Instytutu Zarządzania przy Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jednym z kluczowych z racji tematyki konferencji kryteriów oceny było odniesienie się do matodyki działań Projektu Hutnia. Przez pryzmat obranej metody badawczej i odniesienia jej bazy i wyników do świadectw archeologicznych dokonano oceny obydwu artykułów. Obie prace uznano jako ważne dla nauki polskiej. Obie prace zostału ocenione we wszystkich aspektach bardzo wysoko (100/100pkt) i opatrzone m.in. takimi komentarzami:

"Autorzy postawili za cel rozdziału zbadanie dokonań starożytnego górnictwa świętokrzyskiego z jego charakterem centrum metalurgicznego. Autorzy prezentują nowe teorie budowy pieców, co już stanowi interesujący wkład do poznania ówczesnej technologii. (...) Autorzy posługują się metodą opisową, a zawarte treści mogą dotyczyć techniki indukcyjnej i dedukcyjnej. Dużą rolę odgrywają analizy porównawcze. (...) Autorzy rozpoczynają rozdział od podania historii badań. To bardzo ważna cezura związana z dokonaniami S. Staszica.P. Carosiego i G.G. Puscha. Co ciekawe dokonania te wówczas, ale i nieco później nie zostały należycie oceniane. Autorzy wskazują, że braki te są nadrabiane dopiero w latach 20 XX wieku. Tym bardziej obecne badania i uogólnienia w prezentowanym rozdziale rzucają nowe światło w wyjaśnienia problemu." - z recenzji artykułu "Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - nowe kierunki badań". 

"Walorem merytorycznym artykułu są pogłębione studia, odniesienia do ówczesnych prac ale i osiągnięć R.Radwana, A. Michałowskiego czy K. Bielenina"  - z recenzji komentarza M.Marciniewskiego "Komentarz do artykułu prasowego autorstwa Marcina Sztandery ("Tajemnica dymarki rozwikłana”, Gazeta Wyborcza z dnia 28.11.2013r) i artykułu archeologów Agaty Migdalskiej i Kamila Niemczaka, ("Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - nowy kierunek badań").

 Na kolejnych stronach zamieszczamy pełną treść artykułów >>>