hutnia.pl

Wydobycie rud żelaza, a lokowanie piecowisk - najnowsze wyniki badań.


06.02.2016

Z ciekawością przyglądaliśmy się pracom zespołu archeologów pod kier. S.Orzechowskiego na terenie kompleksu leśnego w okolicach Wykusu. Oto najnowsze wnioski opublikowane przez prowadzącego badania.

Prowadzone przez zespół badawczy pod kierownictwem S.Orzechowskiego od 2010 roku badania doskonale zachowanego zespołu piecowisk (wraz z pełnym zapleczem technologicznym), potwierdzają stawiane przez M.Marciniewskiego tezy o braku związku lokalizacji tego typu obiektów z miejscami wydobycia rud żelaza i pozyskaniu lessu np. do budowy pieców: "W promieniu ok. 1 km od stanowiska zarejestrowano ponad 670 tego typu dołów. Nie wiadomo jaki był ich związek z prowadzoną tutaj działalnością metalurgiczną, ale jest bardzo prawdopodobne, że powstały w trakcie poszukiwań i eksploatacji rud żelaza, Zastanawiać musi jednak brak w ich obrębie jakichkolwiek śladów rudy. Nie posiadają również charakterystycznych dla tego typu działalności ziemnych nasypów wokół nich, co świadczy o niewielkiej głębokości tych struktur. Ustalenia te potwierdziły przeprowadzone w 2010 r. badania jednej z domniemany warpi. O niewielkiej głębokości szybów świadczą również wykonane ostatnio profilowania georadarowe, które wykazały brak zmian charakteru gruntu w obrębie tych dołów." S.Orzechowski, Archeowieści 12.12.2015 r.  (...) Dziękujemy :)

więcej >>>