hutnia.pl

Recenzja artykułu "Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - nowe kierunki badań"


03.03.2014

Artykuł archeologów Agaty Migdalskiej i Kamila Niemczaka o pracach Projektu HUTNIA został oceniony. Komentarz Marcina Marciniewskiego do artykułu - również.

Pierwsze oficjalne publikacje archeologów o wartości naukowej prac badawczych Projektu HUTNIA, będące pokłosiem konferencji naukowo-praktycznej dotykającej problemów górnictwa i hutnictwa polskiego, która odbyła się w 2013 roku a której organizatorami byli: Politechnika Śląska – gospodarz konferencji, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych, a która odbyła w Politechnice Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii w Gliwicach - ukażą się niebawem drukiem, o czym zapewne Was poinformujemy. Treść artykułów za zgodą autorów i organizatorów konferencji zamieściliśmy na naszych stronach internetowych w dziale ARCHEOLOGIA w zakładce archeolodzy vs hutnia

Informujemy wszystkich zainteresowanych iż zarówno artykuł archeologów A.Migdalskiej i K.Niemczaka jak i komentarz M.Marciniewskiego poddane zostały recenzji. Recenzentem obu publikacji był prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit - Dyrektor Instytutu Zarządzania przy Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jednym z kluczowych z racji tematyki konferencji kryteriów oceny było odniesienie się do matodyki działań Projektu Hutnia. Przez pryzmat obranej metody badawczej i odniesienia jej bazy i wyników do świadectw archeologicznych dokonano oceny obydwu artykułów. Obie prace uznano jako nowatorskie i ważne dla nauki polskiej. Obie prace zostały ocenione we wszystkich aspektach bardzo wysoko, zdobywając sumarycznie 100/100pkt. Opatrzono je w recenzji m.in. takimi komentarzami:

"Autorzy postawili za cel rozdziału zbadanie dokonań starożytnego górnictwa świętokrzyskiego z jego charakterem centrum metalurgicznego. Autorzy prezentują nowe teorie budowy pieców, co już stanowi interesujący wkład do poznania ówczesnej technologii. (...) Autorzy posługują się metodą opisową, a zawarte treści mogą dotyczyć techniki indukcyjnej i dedukcyjnej. Dużą rolę odgrywają analizy porównawcze. (...) Autorzy rozpoczynają rozdział od podania historii badań. To bardzo ważna cezura związana z dokonaniami S. Staszica.P. Carosiego i G.G. Puscha. Co ciekawe dokonania te wówczas, ale i nieco później nie zostały należycie oceniane. Autorzy wskazują, że braki te są nadrabiane dopiero w latach 20 XX wieku. Tym bardziej obecne badania i uogólnienia w prezentowanym rozdziale rzucają nowe światło w wyjaśnienia problemu." - z recenzji artykułu "Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - nowe kierunki badań". 

"Walorem merytorycznym artykułu są pogłębione studia, odniesienia do ówczesnych prac ale i osiągnięć R.Radwana, A. Michałowskiego czy K. Bielenina"  - z recenzji komentarza M.Marciniewskiego "Komentarz do artykułu prasowego autorstwa Marcina Sztandery ("Tajemnica dymarki rozwikłana”, Gazeta Wyborcza z dnia 28.11.2013r) i artykułu archeologów Agaty Migdalskiej i Kamila Niemczaka, ("Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - nowy kierunek badań").